• Sistem Pengurusan Kerjaya Sektor Awam atau dikenali sebagai SPK dibangunkan bertujuan untuk :

  • Mengukuhkan pengurusan sumber manusia dengan menambahbaik skim semasa personel ICT dari mula lantikan sehingga penamatan perkhidmatan supaya pengurusan dan kemajuan kerjaya adalah lebih komprehensif;

  • Mengukuhkan kemajuan kerjaya dengan pengwujudan sistem pengurusan dan perancangan kemajuan kerjaya personel ICT yang sistematik;

  • Mengurus dan mengiktiraf personel ICT profesional yang berkompetensi, berprestasi tinggi serta berdaya saing; dan

  • Mengukuhkan tadbir urus dan pengurusan perkhidmatan ICT di peringkat agensi pusat dan agensi sektor awam.

  • Untuk sebarang pertanyaan, aduan dan keterangan lanjut, sila hubungi pihak urus setia melalui e-mel di alamat spk_admin[at]mampu.gov.my

Maklumat Terkini
P A N D U A N

S O A L A N     L A Z I M

Feature

P A U T A N     L U A R